Požární ochrana staveb

Produkty

Odborná činnost PO, BOZP

Revize a Školení

POŽÁRní ochrana (po)

 

Kompletní zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS)

   - pro všechny stupně projektové přípravy včetně projednání s územně příslušným odborem HZS
   - zabezpečení autorského dozoru v oblast požární bezpečnosti při realizaci staveb

Provedení auditu v oblasti požární ochrany

   - posouzení stávajícího stavu požární ochrany, kontrola celkové dokumentace a pracovišť z hlediska požární
     ochrany, vypracování závěrečné zprávy včetně doporučení k odstranění případných závad a nedostatků

Zpracování kompletní dokumentace a odborná činnost PO

   - zpracování a úpravy kompletní dokumentace požární ochrany
   - požární řády a požární poplachové směrnice
   - stanovení potřebného množství a určení druhu, rozmístění hasicích přístrojů
   - odborný dohled na provádění pravidelných kontrol a revizí věcných prostředku PO a PBZ
   - zpracování dokumentace zdolávání požáru a jeho projednání s HZS
   - vedení požární knihy a předepsané dokumentace dle Vyhlášky č.246/2001 Sb.
   - účast odborně způsobilé osoby při jednáních a kontrolách státního požárního dozoru HZS
   - odborná poradenská a konsultační činnost

Školení v oblasti požární ochrany

   - školení zaměstnanců i vedoucích pracovníků včetně zpracování komplet. osnovy školení a dokladů o proškolení
   - kontrola termínů a rozsahu školení ve společnosti
   - instruktáž o používání hasicích přístrojů a požárních hydrantů s názornou ukázkou
menu


Partneři webu:  uklizime-levne.cz | arpex-morava | žaluzie-erli ©  Webmaster